Top 15 game bài tài xỉu Uy Tín Năm 2024

game bài tài xỉu game bài tài xỉu
Logo NDUN
Lên đầu trang
Thứ tư, 10/01/2024 02:45


 

Thành viên Hội đồng game bài tài xỉu nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội đồng trường game bài tài xỉu nhiệm kỳ 2020-2025 được thành lập theo Quyết định số 3183/QĐ-BYT ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Hội đồng trường là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan.

Hội đồng trường game bài tài xỉu nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 thành viên. Trong đó, TTƯT.PGS.TS Lê Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường theo QĐ số 3182/QĐ-BYT ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hội đồng trường còn có các thành viên ngoài trường đại diện Bộ Y tế, đại diện các đơn vị sử dụng lao động, đại diện các nhà khoa học ngoài trường; các thành viên trong trường đại diện giảng viên, viên chức, người lao động, người học của Nhà trường.

Hội đồng trường gồm có Thường trực hội đồng và 04 Ban chuyên trách:

- Thường trực: 7 thành viên

- Ban Kiểm soát: 7 thành viên

- Ban Chuyên môn: 7 thành viên

- Ban Tài chính: 7 thành viên

- Ban Tổ chức nhân sự: 7 thành viên

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN

- Quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường đại học; chủ trương phát triển Nhà trường thành đại học hoặc việc sáp nhập với trường đại học khác.

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ ở cơ sở của trường đại học phù hợp với quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; chính sách bảo đảm chất lượng giáo dục đại học, hợp tác giữa trường đại học với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

- Quyết định về cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị của Nhà trường; ban hành danh mục vị trí việc làm, tiêu chuẩn và điều kiện làm việc của từng vị trí; quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động phù hợp với quy định của pháp luật.

- Quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học; bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm phó hiệu trưởng trường đại học trên cơ sở đề xuất của hiệu trưởng; quyết định các chức danh quản lý khác do quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động hằng năm của chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng; lấy phiếu tín nhiệm đối với chủ tịch hội đồng trường, hiệu trưởng vào giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

- Quyết định chính sách thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển trường đại học; chính sách học phí, hỗ trợ người học; phê duyệt kế hoạch tài chính; thông qua báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo quyết toán kinh phí đối với các nguồn thu hợp pháp của trường đại học.

- Quyết định chủ trương đầu tư và sử dụng tài sản có giá trị lớn thuộc thẩm quyền của Trường theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường; quyết định chính sách tiền lương, thưởng, quyền lợi khác của chức danh lãnh đạo, quản lý trong Trường theo kết quả, hiệu quả công việc và vấn đề khác theo quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

- Giám sát việc thực hiện quyết định của Hội đồng trường, việc tuân thủ pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Nhà trường và trách nhiệm giải trình của Hiệu trưởng; giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của trường đại học; báo cáo hằng năm trước hội nghị toàn thể của Nhà trường về kết quả giám sát và kết quả hoạt động của Hội đồng trường.

- Tuân thủ pháp luật; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan quản lý có thẩm quyền và các bên liên quan về các quyết định của Hội đồng trường; thực hiện công khai, minh bạch thông tin, chế độ báo cáo; chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện trách nhiệm giải trình trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng trường; chịu sự giám sát của xã hội, cá nhân và tổ chức trong Nhà trường.

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn khác được quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

 

Nghị quyết số 66/NQ-HĐT về việc phê duyệt và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường ĐH Điều dưỡng Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025

Biên bản phiên họp lần I ngày 20 tháng 01 năm 2022 của Hội đồng trường ĐH Điều dưỡng Nam Định nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kết luận của Hội đồng game bài tài xỉu , nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại phiên họp lần II ngày 21 tháng 3 năm 2022

Tin liên quan